Fundació Idea

Llei de Transparència

Publiquem les nostres dades perquè creiem en la transparència i la rendició de comptes com a eines imprescindibles per comunicar com gestionem els fons de la Fundació. La transparència genera confiança i seguretat, i mostra professionalitat i respecte en relació a la feina i la gestió de l’entitat.

D’altra banda, des de desembre de 2019 ens hem adherit al Codi de Bon Govern de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), un codi de bon govern i bones pràctiques per facilitar que, quan correspongui, es compleixin les obligacions de transparència i informació pública establertes pel Parlament de Catalunya.