Fundacio Idea

Què Fem?

Que fem

PANDORA:

El Grup D’Educació en el Lleure Pandora és la secció de la Fundació IDeA dedicada a l’educació en el lleure al Districte 7 de Sabadell. És una eina de prevenció, de desenvolupament personal i comunitari, integradora i normalitzadora de totes les realitats del Districte 7 de Sabadell.

Si obrim la caixa de Pandora ens trobem:

 1. Territorialitat i sentiment de pertinença
 2. Projectes vius, amb adaptació constant a les noves realitats i necessitats del barri
 3. Protagonisme del propi infant i adolescent, i les seves famílies, per tal d’esdevenir transformadors de la pròpia realitat i comunitat
 4. Acció preventiva i promoció, posant èmfasi en el col·lectiu en risc social
 5. Intervenció socioeducativa individual i grupal
 6. Desenvolupament comunitari
 7. Educació de carrer
 8. Punt de trobada cultural

Els projectes de Pandora es basen en l’acció preventiva, treballant per a la igualtat d’oportunitats de tots els destinataris i prevenint situacions d’exclusió social, amb els propis infants i adolescents, i les seves famílies, com protagonistes.

CENTRES D’ACOLLIMENT:

Els Centres d’Acolliment són serveis residencials d’estada limitada, en els quals es dona resposta immediata i transitòria d’acolliment a qualsevol infant o adolescent que estigui en situació d’alt risc, de manera que ha de ser separat del seu nucli familiar.

Els nostres equips tenen com a funció el diagnòstic de la situació familiar i personal del menor i els motius que originen l’ ingrés al centre, així com facilitar les estratègies que permetin potenciar les capacitades del menor i la família per generar processos de canvi i millora de les relacions familiars.

L’objectiu prioritari és poder retornar al menor a l’àmbit familiar, restant ben entès que l’entorn familiar és afectivament estable i òptim per al desenvolupament i creixement dels nens i nenes. Un entorn que doni cabuda a l’expressió de les vivències dels noies/es, on siguin tinguts en consideració i estimats com a éssers individuals i únics.

El pas dels menors pels centres d’acolliment i el nostre treball amb les famílies s’ha de veure com una oportunitat, un espai de temps amb intervenció professional, que ofereix protecció i seguretat als nois i noies, posa en valor les potencialitats de les famílies, fent-los protagonistes del procés d’estudi i donant eines per a la recuperació de les funcions parentals, cercant que el retorn es doni el més aviat possible.

PONTS:

El Servei d’Orientació Familiar Ponts ofereix suport a les famílies en diferents etapes del seu cicle vital, cercant la millora de la salut relacional familiar. Aquesta funció es concreta en diferents programes d’assessorament individual i grupal:

 • Consultoria amb o sense suport terapèutic per a resoldre les dificultats relacionals que els hi afecten.
 • Orientació, seguiment i intervenció socioeducativa en acolliments en família extensa o aliena.
 • Tallers d’enfortiment de les capacitats parentals, experiències de parentalitat positiva amb petita infància i adolescència.

Ponts està format per un equip multidisciplinar que rep diferents demandes directes de les famílies i per derivació d’altres professionals. L’equip de Ponts treballa de manera complementària als equips de la xarxa, integrat en el territori, de proximitat, imbricat en la comunitat i inclou intervencions breus o de mig termini a nivell preventiu, de capacitació i suport i/o de tractament.

Centres Coda, Coda 2, Petit Coda i activitats

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone