Fundació Idea

Què fem?

PANDORA:

El Grup d’Educació en el Lleure Pandora és la secció de la Fundació Idea dedicada a l’educació en el lleure al Districte 7 de Sabadell. És una eina de prevenció i de desenvolupament personal i comunitari, integradora i normalitzadora de totes les realitats del Districte 7 de Sabadell.

Si obrim la caixa de Pandora, hi trobem:

  1. Territorialitat i sentiment de pertinença
  2. Projectes vius, amb adaptació constant a les noves realitats i necessitats del barri
  3. Protagonisme de l’infant i adolescent i de les seves famílies per tal d’esdevenir transformadors de la pròpia realitat i comunitat
  4. Acció preventiva i promoció, posant èmfasi en el col·lectiu en risc social
  5. Intervenció socioeducativa individual i grupal
  6. Desenvolupament comunitari
  7. Educació de carrer
  8. Punt de trobada cultural

Els projectes de Pandora es basen en l’acció preventiva, treballant per a la igualtat d’oportunitats de tots els destinataris i prevenint situacions d’exclusió social, amb els infants i adolescents i les seves famílies com a protagonistes.

CENTRES D’ACOLLIDA:

Els Centres d’Acollida són serveis residencials d’estada limitada en els quals es dona resposta immediata i transitòria d’acollida a qualsevol infant o adolescent que estigui en situació d’alt risc i que hagi de ser separat del seu nucli familiar.

Els nostres equips tenen com a funció el diagnòstic de la situació familiar i personal del menor i els motius que originen l’ingrés al centre, així com facilitar les estratègies que permetin potenciar les capacitats del menor i de la família per generar processos de canvi i millora de les relacions familiars.

L’objectiu prioritari és poder retornar el menor a l’àmbit familiar, quedant ben entès que l’entorn familiar és afectivament estable i òptim per al desenvolupament i creixement dels nens i nenes. Un entorn que afavoreixi l’expressió de les seves vivències, on siguin tinguts en consideració i estimats com a éssers individuals i únics.

El pas dels menors pels centres d’acollida i el nostre treball amb les famílies s’han de concebre com una oportunitat, un espai de temps amb intervenció professional, que ofereix protecció i seguretat als nois i noies, fent valdre les potencialitats de les famílies, fent-los protagonistes del procés d’estudi i donant eines per a la recuperació de les funcions parentals, procurant que el retorn tingui lloc com més aviat millor.

PONTS:

El Servei d’Orientació Familiar Ponts ofereix suport a les famílies en diferents etapes del seu cicle vital, buscant la millora de la salut relacional familiar. Aquesta funció es concreta en diferents programes d’assessorament individual i grupal:

Consultoria amb o sense suport terapèutic per resoldre les dificultats relacionals que els afecten.
Orientació, seguiment i intervenció socioeducativa en acollides en família extensa o aliena.
Tallers d’enfortiment de les capacitats parentals, experiències de criança positiva amb petita infància i adolescència.

Ponts està format per un equip multidisciplinari que rep diferents demandes directes de les famílies i per derivació d’altres professionals. L’equip de Ponts treballa de manera complementària als equips de la xarxa, integrat al territori, de proximitat, i implicat en la comunitat. També inclou intervencions breus o de mig termini en l’àmbit preventiu, de capacitació i suport i/o de tractament.

Centres Coda 1, Coda 2, Petit Coda i activitats