Fundació Idea

Servei de Recollides, Guarda temporal i Trasllats

L’objectiu del servei és fer efectives les mesures de protecció dictades per la DGAIA, en els casos en què no s’hagin pogut dur a terme de la manera habitual, o bé per l’existència d’una situació d’alt risc pels infants i adolescents.

Aquest servei assumeix la guarda temporal dels infants i adolescents separats dels seus guardadors mentre són traslladats als recursos adients, amb l’atenció educativa especialitzada adaptada a cada perfil d’usuari.

La funció principal de l’equip respecte als infants i adolescents és el suport emocional i l’acompanyament educatiu, fomentar que es sentin segurs i protegits. Es genera un clima que faciliti l’expressió dels sentiments i de totes aquelles inquietuds que en aquest moment se li generen.

En referència a les famílies, les funcions principals són oferir la informació bàsica, obrir ponts de comunicació entre les famílies i l’administració protectora, assegurant el benestar dels seus fills i informant de la temporalitat de la mesura, així com dels drets que els assisteixen al llarg de tot el procés.