Fundació Idea

SIS del Nord

_SISdelNord

El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) té per finalitat dotar el barri d’uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels ciutadans de 3 a 18 anys i que garanteixi la igualtat d’oportunitats en el seu creixement i inclusió social.

El SIS està emmarcat dins el servei de prestació garantida bàsica, enfocat a l’àmbit preventiu, i incorpora una visió més completa del que suposaven els Centres Oberts pel que fa a l’atenció a les famílies i la franja d’edat dels usuaris, ja que amplia la intervenció a adolescents i joves fins als 18 anys, una mesura que ja s’ha aplicat en altres territoris de la ciutat.

Les característiques principals del servei són:

  • Les famílies adopten un paper més actiu en el procés amb accions de capacitació parental adaptades a les característiques de cada família. Es potencien els punts forts en la cura dels seus fills i s’enforteixen els febles, facilitant espais d’aprenentatge individual i grupal.
  • L’atenció s’amplia fins als 18 anys, adaptant el model tant amb els adolescents i joves com amb les seves famílies, donant protagonisme a la intervenció en medi obert i comunitària, facilitant accés als recursos i serveis de la xarxa, i posant èmfasi en la formació prelaboral dels joves que ja no estan en etapa d’escolarització obligatòria. Alhora, es fomenta la participació comunitària com a mitjà per assolir una ciutadania activa.

Els SIS són un servei d’atenció diürna, fora de l’horari escolar i arrelats al territori, i formen part de la xarxa de serveis socials bàsics.

Estan dirigits prioritàriament a infants, adolescents i joves amb necessitats socioeducatives dins el seu àmbit familiar o personal que suposen una situació de risc, però que alhora tenen una certa capacitat de resiliència per canviar aquesta situació sense haver de sortir del propi entorn. Els SIS desenvolupen una atenció individualitzada oferint un doble suport als infants i adolescents i a les respectives famílies.

Altres característiques rellevants són:

  • Es tracta d’un servei de caràcter preventiu que dona cobertura a les necessitats bàsiques de la infància més vulnerable; dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents atesos.
  • Els SIS funcionen com un espai d’acollida física i afectiva, on es desenvolupen  –en sortir de l’escola i sota criteris educatius– activitats de la vida quotidiana com berenar, preparar tasques escolars, jugar, etc. Des d’aquesta perspectiva, els SIS esdevenen un recurs de trobada i acompanyament d’infants i adolescents en els àmbits del desenvolupament personal i la integració social, i complementen el treball fet en xarxa des de diferents àmbits professionals diferenciant-se dels altres recursos (ludoteques, casals, esplais, etc.) gràcies al treball específic i individual amb els infants i adolescents en risc.
  • Els SIS es fonamenten en criteris normalitzadors i integradors, i amb unes funcions preventives i educatives per afrontar possibles disfuncions psicosocials. S’hi realitza una intervenció individualitzada que potencia el desenvolupament personal dels infants.