Fundació Idea

Missió, visió i valors


Missió, visió i valors

La missió de la fundació és promocionar la integració social com a ciutadans de ple dret del col·lectiu d’infants i joves (i de les seves famílies) en situació d’exclusió social o amb risc de patir-ne. Aquesta inclusió es treballa a partir de la resiliència i la promoció personal dels individus o dels col·lectius afectats. Els equips d’intervenció vetllen per fer-los sentir subjectes de ple dret, persones estimades, respectades, independents i protagonistes del seu procés.

Visió

La Fundació Idea vol ser un referent a Catalunya en els àmbits de l’acció social i de l’atenció i promoció de la infància, l’adolescència i les seves famílies en risc d’exclusió. L’entitat vol donar una resposta de qualitat, innovadora i eficaç a les diferents necessitats que presenti aquest col·lectiu.

Valors

Els valors que caracteritzen la fundació, i a través dels quals volem educar i ajudar a fer créixer els beneficiaris de les activitats de la Fundació, són: l’afectivitat, el respecte, la llibertat, la innovació, l’entusiasme, la participació i la cooperació.

Política de qualitat

Per assolir la missió, visió i valors de la fundació, creiem en una organització enfocada a les necessitats i expectatives dels usuaris i de la resta de parts interessades, al compliment dels requisits legals i reglamentaris, i a la necessitat de millora del nostre sistema de gestió de manera contínua i sistemàtica.

Política d’igualtat

Fem públic el nostre compromís amb la igualtat, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Impulsem mesures per aconseguir la igualtat d’oportunitats i així ho recollim en el nostre Pla estratègic 2020-24. Apliquem i desenvolupem les mesures que fomenten la igualtat entre homes i dones vertebrant-les en el Pla d’Igualtat, com la gestió de persones en el marc de l’entitat, la formació dels equips professionals i la intervenció amb els usuaris de la fundació.